همه گالری‌ها
(Human - Centered) ثبتِ انسان . برای انسان ، درباره ی انسان . تصاویری که خارج از مستند نگاری یا چهره نگاری باشد
آغاز به کار 12/10/2015 1:29:47 PM    
(Shape-Oriented) ثبتِ خام اشکال . هندسی یا غیر هندسی . تصاویر ترسیمی . ساختارِ بصریِ محض
آغاز به کار 12/10/2015 1:29:18 PM    
(Self Portrait) ثبتِ آنچه عکاس - هنرمند، "خود" می پندارد
آغاز به کار 12/10/2015 1:28:57 PM    
(Abstract) ثبتِ ناموجود از موجودیت . نمایشِ آنچه از عاداتِ چشم، فرسنگها دور است
آغاز به کار 12/10/2015 1:28:01 PM    
(Nature) ثبتِ نباتاتِ خُرد و گران . مناظر و بافت های طبیعیِ بِکر
آغاز به کار 12/10/2015 1:27:10 PM    
(Portrait) ثبتِ محضِ چهره انسان . که معرفِ ویژگیهای روان ـ تنی اش باشد
آغاز به کار 12/10/2015 1:26:26 PM    
(Arrangement) ثبت اشیاءِ چیده شده بدست عکاس - هنرمند . چیدمان کردن یا ایجادِ تغییر در چیدمانِ پیشین
آغاز به کار 12/10/2015 1:25:43 PM    
(Night Sky) ثبت شبانه ی آسمان . با چشمانی خام یا مسلح
آغاز به کار 12/10/2015 1:25:09 PM    
(Architectural) ثبتِ جامع و مانع از بَرساخت های انسانی . مدرن ، باستانی
آغاز به کار 12/10/2015 1:24:28 PM    
(Documentary) ثبتِ گواه مندِ خلاقه یا محض از هرآنچه پیرامونِ عکاس - هنرمند در جریان باشد
آغاز به کار 12/10/2015 1:24:05 PM    
(Wild Life) ثبتِ حیوانات، حشرات و هر موجود غیرِ نباتی، که خارجِ انسان باشد . در ظرفِ فضا-زمانیِ خاصِ خودش
آغاز به کار 12/10/2015 1:22:57 PM    
(Photo Manipulation) تکه چسبانیِ بیش از دو عکس با یکدیگر . تصاویرِ تغییر یافته به وسیله ی ابزارهای ترسیمیِ مدرن یا سنتی
آغاز به کار 12/10/2015 1:21:40 PM    
(Industrial) ثبتِ محیط های صنعتی . ارائه ی تولیداتِ صنعتگرانِ گران و خرد
آغاز به کار 12/10/2015 1:19:55 PM    
(Sports) ثبت رویداد ورزشی . ورزشکار . ورزشگاه
آغاز به کار 12/10/2015 1:18:16 PM