سند حقوق نشر و استفاده از آثار در سایت قاب:

می دانیم که با نشر آثار خود در اینترنت، به مشاهده کنندگان این اجازه را می دهیم که اثرمان را به اشتراک بگذارند.


و می دانیم که آنها می‌توانند هر گونه که بخواهند آن را تغییر دهند.


به شرطی که:

با ارجاع

در صورت به اشتراک گذاشتن اصل عکس و یا آثاری که از عکس در آن‌ها استفاده شده، نام خالق عکس را نیز همراه آن بیاورند.


با ارجاع - بدون اقتباس

تنها اصل عکس را به همراه نام خالقش به اشتراک بگذارند و آثاری که از این عکس در آن استفاده شده را پخش نکنند.


با ارجاع - غیر تجاری

تا وقتی که استفاده غیر تجاری از عکس کنند، حق هرگونه تغییر، ویرایش و خلق آثار جدید با استفاده از آن عکس، و به اشتراک گذاری اثر جدید به همراه نام خالق عکس اصلی را دارند.


با ارجاع - با همان شرط

تا وقتی که شروط خالق عکس را تغییر ندهند، می‌توانند آثار جدیدی که از این عکس در آن استفاده شده را به همراه نام خالق اصلی، به اشتراک بگذارند.


با ارجاع - با همان شرط-غیر تجاری

عکس اصلی را هرگونه که خواستند تغییر یا ویرایش دهند، به شرطی که از آن استفاده تجاری نکنند و از بینندگان اثر جدید نیز بخواهند که همین شرط را رعایت کنند و در انتها آن را با نام خالق اصلی عکس منتشر کنند.


با ارجاع -غیر تجاری - بدون اقتباس

عکس را تغییر ندهند، از آن استفاده تجاری نکنند و در صورت اشتراک آن با دیگران، نام خالق عکس را نیز ذکر کنند.