حسین نوشیر
گالری: چیدمان
عنوان عکس: (بدون عنوان)

300x200

CAMERA

Canon PowerShot G10

LENS

1223mm

APERTURE

f/3.2

ISO

100

SPEED

1/500