حسین نوشیر
گالری: مستندنگاری
عنوان عکس: (بدون عنوان)

300x200

CAMERA

Canon EOS 5D

LENS

24mm

APERTURE

f/29

ISO

100

SPEED

1/1250