حسین نوشیر
گالری: نجومی
عنوان عکس: (بدون عنوان)

300x200

CAMERA

Canon EOS 5D

LENS

17mm

APERTURE

f/2.8

ISO

1600

SPEED

30