امير عباسيان
گالری: چیدمان
عنوان عکس: بیدار شو

300x200

CAMERA

-

LENS

-

APERTURE

-

ISO

-

SPEED

-