آرمان خاشعی
گالری: حیات وحش
عنوان عکس: هما

300x200

CAMERA

-

LENS

-

APERTURE

-

ISO

-

SPEED

-