آرمان خاشعی
گالری: انسان محور
عنوان عکس: تنهایی

300x200

CAMERA

-

LENS

-

APERTURE

-

ISO

-

SPEED

-