آرمان خاشعی
گالری: مستندنگاری
عنوان عکس: تاجر

300x200

CAMERA

-

LENS

-

APERTURE

-

ISO

-

SPEED

-