مرضيه بدرقه
گالری: چیدمان
عنوان عکس: سفر با تو

300x200

CAMERA

iPhone 6s

LENS

83mm

APERTURE

f/2.2

ISO

25

SPEED

1/836