آرمان خاشعی
گالری: مستندنگاری
عنوان عکس: از یک نگاه

300x200

CAMERA

-

LENS

-

APERTURE

-

ISO

-

SPEED

-