آرمان خاشعی
گالری: ورزشی
عنوان عکس: (بدون عنوان)

300x200

CAMERA

Canon EOS 7D

LENS

50mm

APERTURE

f/4

ISO

400

SPEED

1/3200