علی افسرپور
گالری: چیدمان
عنوان عکس: از مجموعه "به نظر من"

300x200

CAMERA

Canon EOS 500D

LENS

110mm

APERTURE

f/5.6

ISO

100

SPEED

1/6