علی افسرپور
گالری: انتزاعی
عنوان عکس: از مجموعه "به نظر من"

300x200

CAMERA

Canon EOS 500D

LENS

40mm

APERTURE

f/4.5

ISO

100

SPEED

1/500