محمد غایتی
گالری: چیدمان
عنوان عکس: پیپ

300x200

CAMERA

-

LENS

-

APERTURE

-

ISO

-

SPEED

-