محمدحسین رحمانی
گالری: تبلیغاتی-صنعتی
عنوان عکس: لاک رنگی

300x200

تمرین آموزشی برای عکاسی محصول

CAMERA

Canon EOS 7D

LENS

85mm

APERTURE

f/2.2

ISO

100

SPEED

1/250