حسین نوشیر
گالری: خودنگاره
عنوان عکس: (بدون عنوان)

300x200

CAMERA

Canon EOS 5D

LENS

17mm

APERTURE

f/5

ISO

100

SPEED

1/2000