هستی دهقانی
گالری: چیدمان
عنوان عکس: گل سنگ

300x200

CAMERA

N86 8MP

LENS

46mm

APERTURE

f/2.4

ISO

174

SPEED

1000/1696