پدرام حربی
گالری: چیدمان
عنوان عکس: آیینه (سری)

300x200

CAMERA

Canon EOS 400D DIGITAL

LENS

-

APERTURE

-

ISO

100

SPEED

1/80