سید بهنام فتحی
گالری: معماری
عنوان عکس: کاخ شکار تخت سلیمان

300x200

بر ویرانه های تخت سلیمان در روزی بارانی

CAMERA

U5i

LENS

460mm

APERTURE

f/2.8

ISO

200

SPEED

3000/1696