فرود بیات
گالری: انتزاعی
عنوان عکس: بدون عنوان

300x200

CAMERA

-

LENS

-

APERTURE

-

ISO

-

SPEED

-